‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    آنالیز و طراحی سازه های بلند    third    2013-12-04        ترجمه   MainAuthor:استفورد اسمیت,Authors:  
2    تئوری تیرها ، صفحات و پوسته ها ( سازه های جدار نازک)    first    2009-06-02    پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله    ترجمه   MainAuthor:جک - آر - وینسون,Authors: